22 November 2021

Action plan launched to save the curlews in Wales

Curlew PT

Yn Gymraeg >

A multi-partner supported recovery plan to reverse the decline of curlew from Welsh landscapes is being launched on Monday, 22 November.

The Wales Action Plan for the Recovery of Curlew is written and led by Gylfinir Cymru / Curlew Wales, a broad partnership working with Welsh Government to address the chronic decline in population and geographic distribution of this iconic bird.

Patrick Lindley, Chair of Gylfinir Cymru, said:
“Wales’ breeding curlews are in significant decline and if we fail to act now this species could be on the brink of extinction by 2033.

“Like much of the rest of the UK and Europe, we are facing a climate emergency and a nature crisis, and the loss of breeding curlew is considered by many to the most pressing bird conservation priority in Wales.

“The loss of biodiversity is far-reaching, complex, and challenging, but it is considered by many that the loss of breeding curlew from Welsh landscapes will be a loss of biodiversity too far.

“Gylfinir Cymru’s aim is to halt and if possible, reverse this decline by the implementation of this ten-year action plan. Working closely in collaboration with Welsh Government, environmental non-government organisations, farming unions, academia and individuals this 10-year curlew action plan meets this challenge by setting the strategic direction of closely aligned actions to deliver tangible gains for Wales’ remaining breeding curlews “

The Action Plan sets out a 10-year programme to conserve breeding curlews and to stabilise the decline in breeding curlews in Wales.

To do this the plan will address four main themes:

  • Identify a network of Important Curlew Areas (ICAs) in wales to maximise opportunities and provide a focus for targeted conservation action.
  • Reverse the current drivers of low productivity (predators and grassland management practices during the breeding season).
  • Ensure a package of support is available to enable all farmers and land managers to collaborate at the landscape scale to deliver the outcomes required by breeding curlew using the best available evidence.
  • Support public awareness campaigns and education to influence consumer choices and demands for agricultural products that support breeding curlew friendly habitats.

Mark Isherwood MS is the Wales Species Curlew Champion, he said:
‘Since becoming Wales Species Champion for the Curlew in 2016, I have learned much about the perilous predicament of the Curlew, both as an individual species and as an ecological umbrella or indicator species.

“I am privileged to have worked with Gylfinir Cymru /Curlew Wales, since its subsequent formation as a coalition of expert organisations working together because they have a shared passion and determination to secure the future of Curlew as a breeding bird in Wales. We need to understand the multiple and multi-species benefits of saving Curlew from an ecosystem resilience, cultural and natural heritage perspective.”
Minister for Climate Change Julie James said:

“The plight of the curlew epitomises the nature emergency. It is not just something for governments and nature experts to address in isolation - it is for all of us in Wales to take ownership of, support and get involved in the remedies. Thanks to Gylfinir Cymru / Curlew Wales for leading the way in the recovery of this iconic species, they do so for the benefit of us all.

“I want future generations to be able to hear the beautiful cry of the curlew. That’s why I am already investing over £200k to support projects that help curlew in Wales, and £millions more in projects that give nature and biodiversity the opportunity to recover and thrive, including funds for landowners and farmers to make the right land use choices for our wildlife.”

Gylfinir Cymru is a partnership of: Brecon Beacons National Park Authority, The British Association for Shooting and Conservation, The British Trust for Ornithology, The Countryside Alliance, Cofnod, Curlew Country, Denbighshire County Council, The Farmers' Union of Wales, Natural Resources Wales, The Game and Wildlife Conservation Trust, The National Farmers’ Union Wales, The National Gamekeepers’ Organisation, The National Trust, The Royal Society for the Protection of Birds, The Snowdonia National Park Authority, The Welsh Ornithological Society and Welsh Government .

For more information on the work of Gylfinir Cymru and access to the Wales Action Plan for the Recovery of Curlew, please visit Curlew Recovery Partnership (curlewwales.org).

Lansio Cynllun Gweithredu i achub gylfinirod yng Nghymru 


Mae cynllun adfer gyda chefnogaeth nifer o bartneriaid i wrthdroi dirywiad y gylfinir o dirweddau Cymru’n cael ei lansio heddiw (dydd Llun 22 Tachwedd).

Cafodd Cynllun Gweithredu Cymru ar gyfer Adfer y Gylfinir ei ysgrifennu a’i arwain gan Gylfinir Cymru, partneriaeth eang sy’n gweithio gyda Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael â’r dirywiad parhaus ym mhoblogaeth a dosbarthiad daearyddol yr aderyn eiconig hwn.

Dywedodd Patrick Lindley, Cadeirydd Gylfinir Cymru:

“Mae niferoedd gylfinirod sy’n nythu yng Nghymru’n dirywio’n sylweddol, ac os na fyddwn ni’n gweithredu nawr, gallai’r rhywogaeth hwn fod ar fin diflannu erbyn 2033.

“Fel y rhan fwyaf o weddill y DU ac Ewrop, rydym ni’n wynebu argyfwng hinsawdd ac argyfwng natur, ac mae colli gylfinirod sy’n nythu’n cael ei ystyried gan lawer yn un o’r blaenoriaethau cadwraeth adar pwysicaf yng Nghymru.

“Mae colli bioamrywiaeth yn bellgyrhaeddol, yn gymhleth ac yn heriol, ond mae nifer yn ystyried y byddai colli gylfinirod sy’n nythu o dirweddau Cymru’n un cam rhy bell o safbwynt bioamrywiaeth.

“Nod Gylfinir Cymru yw atal, ac o bosibl, gwrthdroi’r dirywiad hwn trwy roi’r cynllun gweithredu deng mlynedd hwn ar waith. Gan gydweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru, sefydliadau amgylcheddol anllywodraethol, undebau ffermio, y byd academaidd ac unigolion, mae’r cynllun gweithredu deng mlynedd hwn yn wynebu’r her drwy osod cyfeiriad strategol ar gyfer y camau gweithredu sy’n cyd-fynd yn agos, er mwyn sicrhau enillion cyraeddadwy i’r gylfinirod nythu sy’n weddill yng Nghymru.”

Mae’r Cynllun Gweithredu’n amlinellu rhaglen 10 mlynedd i ddiogelu gylfinirod sy’n nythu ac i sefydlogi’r dirywiad yn niferoedd gylfinirod sy’n nythu yng Nghymru.

Er mwyn gwneud hyn, bydd y cynllun yn mynd i’r afael â phedair prif thema:

  • Adnabod rhwydwaith o Ardaloedd Gylfinirod Pwysig (ICA) yng Nghymru i wneud y mwyaf o’r cyfleoedd ac i ddarparu ffocws ar gyfer gwaith cadwraeth wedi’i dargedu.
  • Gwrthdroi’r hyn sy’n arwain cynhyrchiant isel ar hyn o bryd (ysglyfaethwyr ac arferion rheoli glaswelltir yn ystod y tymor bridio).
  • Sicrhau bod pecyn o gefnogaeth ar gael i alluogi ffermwyr a rheolwyr tir i gydweithio ar raddfa’r dirwedd i sicrhau’r canlyniadau gofynnol ar gyfer gylfinirod sy’n nythu gan ddefnyddio’r dystiolaeth orau sydd ar gael.
  • Cefnogi ymgyrchoedd ymwybyddiaeth y cyhoedd ac addysg i ddylanwadu ar ddewisiadau defnyddwyr a’r galw am gynnyrch amaethyddol sy’n cefnogi cynefinoedd sy’n gyfeillgar i’r gylfinirod sy’n nythu.

Dywedodd Mark Isherwood AS, Hyrwyddwr Rhywogaeth y Gylfinir yng Nghymru:

‘Ers i mi ddod yn Hyrwyddwr Rhywogaeth y Gylfinir yng Nghymru yn 2016, rydw i wedi dysgu cymaint am sefyllfa enbyd y Gylfinir, fel rhywogaeth unigol ac fel ymbarél ecolegol neu rywogaeth ddangosol.

“Rydw i wedi cael y fraint o weithio gyda Gylfinir Cymru, ers ei sefydlu fel cynghrair o sefydliadau arbenigol sy’n cydweithio gan eu bod oll yn angerddol ac yn benderfynol o sicrhau dyfodol y Gylfinir fel aderyn sy’n nythu yng Nghymru. Mae angen i ni ddeall y buddion niferus a’r buddion aml-rywogaeth sy’n deillio o achub y Gylfinir o safbwynt gwytnwch ecosystem, diwylliant a threftadaeth naturiol.”

Dyweodd Julie James, Y Gweinidog Newid Hinsawdd:

“Mae sefyllfa’r gylfinir yn cyfleu’r argyfwng hinsawdd i’r dim. Nid yw’n fater i lywodraethau ac arbenigwyr natur fynd i’r afael ag ef ar eu pen eu hunain – mae’n fater y dylai pob un ohonom yng Nghymru ei berchnogi, ei gefnogi a bod yn rhan o’r ateb. Diolch i Gylfinir Cymru am arwain y ffordd i adfer y rhywogaeth eiconig hon, maen nhw’n gwneud hynny er ein budd ni i gyd.

“Rydw i eisiau i genedlaethau’r dyfodol allu clywed cân hyfryd y gylfinir. Dyna pam yr ydw i eisoes yn buddsoddi dros £200 mil i gefnogi prosiectau sy’n helpu’r gylfinir yng Nghymru, a miliynau o bunnoedd pellach ar brosiectau sy’n rhoi cyfle i natur a bioamrywiaeth adfer a ffynnu, gan gynnwys cyllid i berchnogion tir a ffermwyr i wneud y penderfyniadau cywir o ran defnydd tir ar gyfer ein bywyd gwyllt.”

Mae Gylfinir Cymru yn bartneriaeth rhwng: Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Cymdeithas Saethu a Chadwraeth Cymru (BASC), Ymddiriedolaeth Adaryddol Prydain, Y Gynghrair Cefn Gwlad, Cofnod, Curlew Country, Cyngor Sir Ddinbych, Undeb Amaethwyr Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, The Game and Wildlife Conservation Trust, NFU Cymru, Cymdeithas Genedlaethol y Ciperiaid, Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar (RSPB), Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Cymdeithas Adaryddol Cymru a Llywodraeth Cymru .

Am ragor o fanylion am waith Gylfinir Cymru a mynediad i Gynllun Gweithredu Cymru ar gyfer Adfer y Gylfinir, ewch i Curlew Recovery Partnership (curlewwales.org)

Cookie Policy

Our website uses cookies to provide you with a better online experience. If you continue to use our site without changing your browser settings, we'll assume you are happy to receive cookies. Please read our cookie policy for more information.

Do not show this message again